Библиотека

Монографична библиотека "Знание и бизнес" - Варна

Книга 23 / 2023

Междукултурен и образователен мост между читалища и музеи

Книга 22 / 2023

Организационни форми на сътрудничество между предприемачите в мебелната индустрия (по примера на област Ловеч)

Книга 21 / 2023

Изследване на потенциала на интернет технологиите за повишаване на дигиталната компетентност в образованието

Книга 20 / 2023

Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия

Книга 19 / 2023
Artificial general intelligence systems challenges

Книга 18 / 2023 г.
Усъвършенстване на системата за професионално обучение в строителните предприятия в Република България

Книга 17 / 2022 г.
Развитие на лизинга в строителството

Книга 16 / 2021 г.
Маркетингови аспекти на тъмния туризъм

Книга 15 / 2021 г.
Продуктовите иновации в инвестиционния комплекс

Книга 14 / 2021 г.
Маркетингова ефективност на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти в България

Книга 13 / 2021 г.
Информационна сигурност като приоритет на системите за електронна търговия
Книга 12 / 2021 г. Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз

Книга 11 / 2021 г. Секторът на услугите и преструктуриране на българската икономика

Книга 10 / 2020 г. Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите

Книга 9 / 2020 г. Проблеми и перспективи пред образователната инфраструктура на град Варна

Книга 8 / 2020 г. Дигитализация на бизнес процеси в строителството и логистиката

Книга 7 / 2020 г. Организационни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга

Книга 6 / 2019 г.  Theory and practice of circular economy

Книга 5 / 2019 г. Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България

Книга 4 / 2019 г. Интелигентен анализ на данни за студентите

Книга 3 / 2018 г. Приложение на концепцията за игровизация в софтуерни системи за управление на проекти

Книга 2 / 2018 г. Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието отчетност

Книга 1 / 2017 г. Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност


Публикации със свободен достъп

English for ship's general arrangements

Устойчиво ли е потреблението на варненските домакинства?

Устойчиво потребление на домакинствата (eлектронен сборник с учебни материали)